Generalforsamling i DSPM 2022

Indkaldelse til Generalforsamling

Dansk Selskab for Psykosocial Medicin

Den 25. august 2022 kl. 16:30 – 17:30

Afholdes virtuelt som Teams møde

møde-id: 375 894 800 488
Adgangskode: ww3a5B

Alle medlemmer af DSPM er velkomne til at deltage i Generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og rettidige indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontingent for 2023

6. Valg til bestyrelse

7. Valg af kritisk revisor og revisor suppleant

Forslag, der ønskes behandlet på dagsordenens punkt 4 skal stiles til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen (det vil sige senest 11. august 2022). Forslagsstillers navn skal fremgå af forslaget. Forslag, der ikke er indsendt rettidigt, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Såfremt selskabets medlemmer ønsker at indsende forslag til ledige bestyrelsesposter, skal forslagene være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen (det vil sige senest den 18. august 2022).