Formandens beretning 2020-2021

Formandens beretning for året 2020-2021

Kære DSPM medlemmer.
Jeg vil hermed, som DSPM formand, berette om året, der er gået:

Siden sidste generalforsamling har Danmark og verden været præget af COVID-19 situationen, som har gjort at mange har været sendt hjem og arbejde, og at mange møder og arrangementer har været aflyst eller udsat på ubestemt tid. Dette har desværre også haft betydning for vores muligheder for at mødes dels til medlemsmøder og dels i bestyrelsen.

Vi gennemførte i sommeren 2020 en medlemsundersøgelse. Den viste at medlemmerne i DSPM repræsenterer en bred faglig baggrund. Den største gruppe af medlemmer har medicinsk (48%) og folkesundhedsvidenskabelig (24%) baggrund, mens andre medlemmer er uddannet inden for antropologi (12%), psykologi (8%) og sociologi (4%). Størstedelen af jer arbejder inden for forskning (56%). Undersøgelsen viste også, at der er stor interesse for at deltage i foredrag eller seminar indenfor emner som social ulighed, social epidemiologi, sundhedsadfærd og forebyggelse. På baggrund af undersøgelsen inviterede vi medlemmerne og andre interesserede til at være med til at arrangere relevante foredrag og lignende og det valgte et medlem at benytte sig af.

I oktober 2020 afholdt vi medlemsmødet ”Er der psykosociale konsekvenser af diabetes og hvordan håndterer diabetes patienter COVID-19?” virtuelt med oplæg om ”Psykosociale konsekvenser af diabetes” v. Professor Frans Pouwer, Syddansk Universitet, ”COVD-19 og diabetes” v. Professor Ingrid Willaing, Københavns Universitet samt tre ph.d. studerende der holdt oplæg om deres igangværende projekter med fokus på psykosociale aspekter af diabetes. Mødet var besøgt, men kunne have rummet flere deltagere selvom Bestyrelsen og arrangørerne gjorde deres bedste for at gøre opmærksom på arrangementet. Dog havde mødet som altid haft deltagere fra forskellige institutioner, på tværs af sektorerne og med forskellig faglig baggrund – helt i selskabets ånd. De tværfaglige diskussioner, som muliggøres ved selskabets medlemsmøder, er et særkende for selskabet gennem årene, til inspiration for mange der forsøger at løfte interdisciplinære udfordringer.

Vi var desværre nødt til at aflyse selskabets tilbagevendende Shooting Star foredragskonkurrence i oktober 2020 pga. COVID-19 situationen.  Vi er til gengæld nu i gang med at arrangere foredragskonkurrencen til oktober 2021, som kommer til at finde sted på Steno Diabetes Center, og vi har allerede etableret et tværvidenskabeligt dommerpanel og udsendt de første invitationer.

Flere medlemmer af bestyrelsen (Terese Sara Høj Jørgensen, Anna Sofia Elisabeth Aaby og Karsten Thielen) samt Martin Lindhardt Nielsen, har taget initiativ til at arrangere et spænende virtuelt fyraftensmøde vdr. ”Boligsociale indsatser og sundhed” d. 8 juni med to oplæg: ”Hvad ved vi om indsatser til børn, unge og voksne, der har behov for hjælp til bedre livsmestring?” ved Gunvor Christensen fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velværd samt ”Grafisk facilitering som værktøj til at muliggøre deltagelse i sundhedsfremmende interventionsforskning i et alment boligområde” ved Abirami Srivarathan og Catharina Thiel Sandholdt, Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet.

Selskabet har pr. 1. maj 2021, 51 medlemmer. Herudover modtager 100 personer nyheder og mødeindkaldelser gennem selskabets mailingsliste. Der er i løbet af året modtaget 2 indmeldelser og 2 udmeldelser.

Bestyrelsen har siden sidste Generalforsamling i maj 2020 afholdt et bestyrelsesmøde i oktober 2020, samt netop i dag endnu et bestyrelsesmøde. Bestyrelsens arbejde har været centreret omkring mulighed for videreførelse af Shooting Star foredragskonkurrencen, diskussioner om profilering af selskabet samt opgaver relateret til det internationale selskab ISBM, hvor vi arbejder på at være med til at tegne profilen for behavioral medicine.

Et af de tilbagevendende punkter i Bestyrelsens diskussion er ønsket om at finde muligheder for at profilere selskabet bedre og bredere. Dette vil også være et fokusområde for året som kommer, hvor vi håber at kunne forankre selskabets arbejde bedre på tværs af landet og søge at rekruttere flere medlemmer blandt studerende.

Mette Højby har siden sommeren 2017 fungeret som Chair for ISBM Nominations Committee, der varetager nominering af personer til de centrale poster i ISBM’s Board og Executive Board. Sammen med øvrige bestyrelsesmedlemmers (især Anne Sofie Friberg) engagement i ISBM INSPIRE committee, er dette et udtryk for den stigende interaktion med det internationale selskab som DSPM har haft gennem de seneste år. Et engagement, som vi som selskab vil kunne trække inspiration fra, men som også vil kunne danne baggrund for spændende samtaler om hvordan psykosocial medicin karakteriseres i en dansk kontekst. Bryan Cleal og Pernille Bidstrup deltager d. 2. juni 2021 i virtuelt ISBM Governing Counsil og fremlægger beretning fra det danske selskab.

Vi har i siden februar 2021 været så heldige, at Signe Hellung Schønning, har fungeret som selskabets studentermedhjælper. Signe er studerende ved Antropologi, KU. Signe er allerede godt inde i at hjælpe med diverse opgaver vdr. invitationer til møder og referater og det er vi rigtig glade for.   

Slutteligt skal der også lyde en kæmpestor tak til den samlede bestyrelse for deres frivillige og ulønnede indsats for at opfylde selskabets formål. Tak til Anna Sofia Elisabeth Aaby og Anne Sofie Friberg for deres tid i bestyrelsen og for deres engagement til medlemsmøder og foredragskonkurrence. En stor tak til Nis Palm Suppli for at have taget hånd om selskabets finanser som kasser. Sidst men ikke mindst, en særlig tak til Mette Højby for at støtte op om Bestyrelsens arbejde efter sin tid som formand.

DSPM er en lille men relevant stemme i den sundhedsvidenskabelige debat i Danmark. Selskabet har et stærkt potentiale for at bidrage til en tværfaglig og tværvidenskabelig debat. Dette ser vi også til medlemsmøderne. DSPM’s tværfaglige agenda giver mulighed for at engagere sundhedsvidenskabelige studerende og yngre forskere i debatter, der anerkender og udforsker bredden i det psykosociale felt. Der er i bestyrelsen stor opbakning og ønske om at selskabet yderligere udvikler sig i denne retning.

Det er med glæde, at jeg takker for mit andet og sidste år som formand. Det har været en spændende opgave at være med til og jeg glæder mig til fortsat at indgå i bestyrelsesarbejdet og mener, der er stort potentiale for udvikling af arbejdet.

Pernille Bidstrup, Formand

26. maj 2021