Virtuel generalforsamling 2021

Dansk Selskab for Psykosocial Medicin
Den 26. maj 2021 kl. 16-17 Afholdes virtuelt grundet Covid-19 – som zoom møde
Link:
https://ucph-ku.zoom.us/j/66329450770?pwd=UitCUGdIeDlZMTNJOHg2ZmwvZGlwdz09

Alle medlemmer af DSPM er velkomne til at deltage i Generalforsamling
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og rettidige indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af kontingent for 2022
  6. Valg til bestyrelse
  7. Valg af kritisk revisor og revisor suppleant

På valg til DSPM’s bestyrelse er: Anne-Sofie Friberg, Mette Terp Høybye, Terese Sara Høj Jørgensen, Anna Sofia Elisabeth Aaby (fratræder)
Forslag, der ønskes behandlet på dagsordenens punkt 4 skal stiles til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen (det vil sige senest 12. maj 2021). Forslagsstillers navn skal fremgå af forslaget. Forslag, der ikke er indsendt rettidigt, kan ikke behandles på generalforsamlingen.
Såfremt selskabets medlemmer ønsker at indsende forslag til ledige bestyrelsesposter, skal forslagene være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen (det vil sige senest den 19. maj 2021).